Verkoopsvoorwaarden

Alle goederen worden verkocht af fabriek Hamme, aangeduide prijzen op de site zijn excl. BTW

Eventuele klachten moeten binnen de 8 dagen aangetekend neergelegd worden. Verkochte goederen worden niet teruggenomen. Retours worden alleen aanvaard na schriftelijk akkoord.  Alle leveringen zijn contant betaalbaar te Hamme.  Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.  Toegepaste taksen volgens verklaring en verantwoording van de klant.  In geval van geschil is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.  We behouden ons echter het recht voor de zaak voor de rechtbank van de klant te brengen.  Bij niet betaling van onze facturen binnen de 30 dagen zullen deze van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar opbrengen.  Er is uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege als  schadevergoeding wordt bepaald een vast en niet herleidbaar bedrag van 15% op de totale factuursom met een minimum van 50 Euro. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling is uitgevoerd.

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.  Alle risico’s zijn ten laste van koper.  De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

De goederen die zich in ons bezit bevinden zijn, naar uitdrukkelijke tussenkomst in pand gegeven, dienen als waarborg voor de betaling der kosten voor uitgevoerde behandelingen zelfs voor reeds afgeleverde goederen.